26.4 C
Şimnicu de Sus
27 septembrie 2023

STARE CIVILĂ – ÎNREGISTRARE DECES

Înregistrarea decesului

Procedura

Întocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul, pe baza certificatului medical constatator al decesului și a declarației verbale făcute de membrii familiei decedatului sau, în lipsa acestora, de una dintre următoarele persoane:

medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul; orice persoană care are cunoștință despre deces.

Declarantul va depune certificatul medical constatator al decesului, documentul de identitate și, după caz, documentul de evidență militară ale celui decedat.

Termene legale pentru înregistrarea decesului

Declarația de deces, pentru situația în care cauza decesului este naturală, se face în termen de 3 zile de la data încetării din viață a persoanei, de către persoanele prevăzute de lege; în acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât și ziua în care se face declarația.

Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru, fie că este sau nu identificat, declarația se face în termen de 48 de ore, calculat din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.

Acte necesare pentru inregistrarea decesului când acesta survine din cauze naturale

Odată cu declarația de deces, declarantul depune următoarele acte:

certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura și parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ștampila unității sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului , fără prescurtări , înscrisă cu majuscule

certificatul de naștere și de căsătorie, după caz; actul de identitate al decedatului;

livretul militar sau, după caz,adeverința de recrutare a celui decedat; fotocopia actului de identitate al declarantului.

În cazurile în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă și/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum și datele de stare civilă ale decedatului.

Acte necesare pentru inregistrarea decesului când acesta se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente

Odată cu declarația de deces, declarantul depune următoarele acte:

certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura și parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ștampila unității sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului , fără prescurtări , înscrisă cu majuscule

certificatul de naștere și de căsătorie, după caz; actul de identitate al decedatului;

livretul militar sau, după caz,adeverința de recrutare a celui decedat; fotocopia actului de identitate al declarantului.

dovada eliberată de poliție sau de parchet, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 31 din HG 64 / 2011, din care să rezulte că una dintre aceste autorități a fost sesizată despre deces.

În cazul în care decesul nu a fost declarat și înregistrat în termenul legal de 48 de ore, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului, iar declarația se face în scris, arătând motivele întârzierii.

Întocmirea actului de deces privind cadavrul cu identitate necunoscută

Întocmirea actului de deces privind cadavrul cu identitate necunoscută se face la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale în raza căreia a fost găsit, în baza urmatoarelor documente :

certificatului medical constatator al decesului,

dovada eliberată de poliție sau de parchet și a procesului-verbal întocmit de medicul legist, care cuprinde:

  • vârsta și sexul;
  • data și locul unde a fost găsit cadavrul;
  • data și cauza decesului.

După întocmirea actului de deces, ofițerul de stare civilă eliberează declarantului o adeverință de înhumare sau de incinerare a cadavrului, într-un singur exemplar, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 32, făcând mențiune despre aceasta pe verso-ul certificatului constatator al decesului sau al certificatului constatator al nașterii celui născut mort.

Duplicatul adeverinței de înhumare sau de incinerare pierdută ori distrusă se poate elibera numai cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale care a eliberat adeverința.

Întocmirea actului de deces, în baza unei hotărâri judecătorești definitive declarative de moarte

Se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, de către serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale de la:

locul de naștere al celui declarat mort;

domiciliul celui declarat mort, în cazul când actul de naștere a fost întocmit la autoritățile locale din străinătate;

domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecătorească a morții, în situația în care locul nașterii și domiciliul decedatului nu sunt cunoscute.

Starea Civila – Transcrierea actelor de deces

Transcrierea sau inscrierea in registrele de stare civila române a faptelor şi actelor de stare civilă petrecute în străinătate, apartinandcetatenilor romani aflati in strainatate.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.

Transcrierea/înscrierea actelor de stare civilă, procurate din străinătate, aparţinând cetăţenilor români, se efectuează la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale româniei, sau în ţară, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor

Cetăţenii români AU OBLIGAŢIA ca în termen de 6 LUNI DE LA ÎNTOARCEREA ÎN ŢARĂ sau de la primirea din străinătate a certificatului, să ceară transcrierea acestor acte la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/Primăria locului de domiciliu (unde are/a avut domiciliul în ţară).

Transcrierea certificatelor de deces emise in străinătate

Actele de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, au putere doveditoare în țară numai dacă sunt înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române

Actele de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite în străinătate la autoritățile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în țară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.

În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează primarului unității administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului, care are obligația să dispună verificări și la ultimul domiciliu al decedatu lui, sau primarului unității administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în țară de către persoana decedată

Cererea de transcriere

Cererea de transcriere va fi însoțită de următoarele documente :

certificatul sau extrasul de stare civilă eliberat de autoritățile străine, vizat cu Apostila conform Conventiei de la Haga , în original, fotocopie și traducere legalizată

Documentele care nu se regăsesc în primele două situaţii, vor fi în mod obligatoriu supralegalizate, în conformitate cu prevederile articolului 162 din Legea 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat

cartea de identitate privind solicitantul (original şi copie);

certificatele de naştere şi căsătorie al defunctului (emise în România) – original şi copie; buletinul/ cartea de identitate/ paşaportul defunctului (original şi copie), după caz ;

declarație din partea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 35 din HG 64/2011

În situația în care, la depunerea cererilor de transcriere a certificatelor sau extraselor procurate din străinătate, se stabilește că au intervenit modificări la numele și/sau prenumele titularului actului, față de documentele ce însoțesc cererea de transcriere, se solicită documentele necesare clarificării neconcordanțelor privind numele și/sau prenumele.

Cererea pentru transcriere se depune și se soluționează după clarificarea neconcordanțelor.

În situația în care se stabilește că în certificatul sau extrasul eliberat de autoritățile străine au fost înscrise date care sunt în neconcordanță cu cele înscrise în registrele de stare civilă române și R.N.E.P., transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autoritățile străine emitente

Cum poţi solicita transcrierea certificatului de deces ?

PERSONAL – de catre solicitant

PRIN ÎMPUTERNICIT LEGITIMAT – cu procură specială

Procura se poate face :

– La notar public, în ţară

– In străinătate ,la notar public în limba oficială a ţării respective (obligatoriu APOSTILATĂ/SUPRALEGALIZATĂ, după caz, şi tradusă în ţară prin traducere legalizată)

– La misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României

PRIN ÎMPUTERNICIRE AVOCAŢIALĂ

Starea civila – Eliberarea, la cerere, a certificatelor de stare civila – Certificatele de Deces (duplicate)

Certificatele de stare civilă se eliberează, la cerere, persoanei îndreptățite, personal, prin împuternicit cu procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. (6) din HG 64 /2011 , pe baza înregistrărilor și a mențiunilor înscrise în registrele de stare civilă

Eliberarea certificatelor de deces

Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare registrul de stare civila sau de la domiciliul ori reședința solicitantului .

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptățite..

Cererile privind eliberarea certificatelor de stare civilă cetățenilor străini ale căror acte sau fapte de stare civilă s-au produs și s-au înregistrat în România, precum și ale cetățenilor români cu domiciliul ori cu reședința în străinătate se soluționează de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de primăria unității administrativ-teritoriale care păstrează registrele respective .

Persoanele care au domiciliul în alte localități decât cele în care sunt păstrate registrele de stare civilă și nu se pot deplasa personal pentru a obține certificatele de stare civilă pot depune cererea la S.P.C.L.E.P. sau,

după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale în raza căreia își au domiciliul ori reședința, indicând unitatea administrativ-teritorială unde se găsește actul respectiv și datele de stare civilă, pentru identificarea acestuia.

În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, persoanei îndreptățite li se eliberează, la cerere, un nou certificat; cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie să cuprindă, în mod amănunțit, împrejurările în care acesta a fost pierdut, furat sau distrus, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 59 din HG 64 / 2011.

Condiţii:

Solicitantul să aibă asupra sa un ACT DE IDENTITATE – VALABIL, care poate fi:

Pentru cetăţenii români cu domiciliul în România:

buletinul / cartea de identitate/ cartea de identitate provizorie

În cazul cetăţenilor români cu domiciliul în ţară, când aceştia solicită eliberarea unui certificat de stare civilă şi nu au asupra lor un act de identitate – valabil, vor fi îndrumaţi ca, în prealabil, să se prezinte la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor (unde au avut ultimul domiciliu) pentru eliberarea unei cărţi de identitate provizorii, numai după aceea vor putea obţine eliberarea certificatului.

Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate:

paşaportul turistic sau titlu de călătorie.

Pentru cetăţenii străini:

paşaportul turistic (cu viză română – dacă este cazul).

actul de identitate cu care a intrat în România (pentru cetăţenii membri ai U.E.)

Persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate care au acte de stare civilă înregistrate la Simnicu de Sus, pot solicita procurarea certificatelor astfel :

personal,

pe cale diplomatică (la Consulatul României din ţara în care trăiesc), prin împuternicit, cu procură specială.

Termene şi Taxe

Eliberarea certificatelor de stare civilă(duplicatelor) se face în termen de 48 h de la data înregistrării cererii.

PROGRAM CU PUBLICUL

Luni - Joi | 07:15 - 15:30

Vineri  | 07:15 - 14:30

PLATA IMPOZITELOR ONLINE