16.1 C
Şimnicu de Sus
18 mai 2024

Anunț examen promovare grad

Anexa nr.1 la Dispoziția nr.180/08.06.2022

Primăria Comunei Șimnicu de Sus, judetul Dolj , organizează în data de 08 iulie 2022 – examen pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului propriu al primarului, pentru cei care îndeplinesc condițiile pentru promovare, pe domeniile în care aceștia își desfăsoară activitatea, după cum urmează:

Compartiment stare civilă

1. Post aferent funcției  publice de execuție –   consilier, clasa I, grad profesional principal în grad superior

Compartiment Achiziții publice

1. Post aferent funcției publice de execuție –  consilier, clasa  I, grad profesional asistent în grad principal

Compartiment Financiar și resurse umane

 1. Post aferent funcției publice de execuție – consilier, clasa I, grad profesional asistent în grad principal

Anunțul privind exa menul de promovare în grad profesional se publică la locul de desfășurare al examenulu și si pe pagina de internet a autorității cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă.

Organizarea examenului de promovare :

Înscrierea se face în termen de 20 zile calendaristice, începând cu data de 08.06.2022,  la  sediul Primăriei Comunei Șimnicu de Sus,  județul Dolj, compartimentul Stare Civila.

Calendarul examenului de promovare

Data publicării anunțului 08.06.2022

Data limită de depunere a dosarului 27.06.2022, ora 15.00

Etapa de selecție a dosarelor – în maxim 5 zile lucrătoare 01.07.2022,ora 15.00
Contestație etapa de selecție a dosarelor 04.07.2022

Proba scrisă 08.07.2022, ora 10.00

Depunere contestații și soluționare contestații 11.07.2022-
              – depunere contestații – până la ora 14.00
– soluționare contestații – până la ora 15.00
Proba – interviu 12.07.2022, ora 13.00
Depunere contestații și soluționare contestații
-13.07.2022  – depunere contestații – până la ora 14.00  
– Soluționare contestatii – până la ora 15.00  
 
Afișarea rezultatelor finale15.07.2022

Condiții de participare :

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional superior celui deținut , funcționarul public trebuie să îndeplineasca cumulativ următoarele condiții :

 1. Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 2. Să fi obținut cel putin calificativul ,,bine,, la evaluarea performantelor individuate în ultimii 2 ani de activitate;
 3. Să nu aiba vreo sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

Dosarul de concurs conține în mod obligatoriu :

 1. Copie act identitate;
 2. Copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuate în ultimii 2 ani de activitate;
 3. Copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
 4. Adeverință eliberată de Compartimentul Resurse Umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public , în care se menționează expres daca acestuia i-a fost aplicată vreo sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
 5. Formular de înscriere prevazut în anexa nr. 3.

Anexăm bibliografia, tematica de examen:

 1. promovare  din  consilier,  grad  profesional  principal în consilier, grad profesional superior – compartiment stare civilă.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Șimnicu de Sus, persoană de contact Sirba Dorina.

Bibliografia obligatorie  pentru susținerea examenului de promovare consilier în grad superior :

 1. Constitutia Romaniei – republicata;
  1. O.U.G.   nr.   57/20 I 9    privind Codul Administrativ, cu   modificarile   s1 com pletarile ulterioa re ;
 • HOTARARE nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor In materie de stare civila
  • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (**republicata**)cu privire la actele de stare civila
  • LEGE .nr. 105 din 29 aprilie 2022 cu privire la actele de stare civila Tematica examen de promovare in inspector grad superior :
 • Titlul II – Drepturile, libe rtatile si indatoririle fundamentale – Constitutia Romaniei, republicata;
 • Titlul I si II ale Partii a VI-a – OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu com pletarile si modificarile ulterioare ;
 • -C APITOLUL II: Inregistrarea actelor de stare civila- Inregistrarea nasterii ; CAPITOLUL V: Anularea, modificarea , completarea sau rectificarea actelo r de stare civila i a mentiunilor inscrise pe marginea acestora HOTARA.RE nr. 64 din 26 ianu arie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilo r In materie de stare civil a
 • CAPITOLUL III: inscrierea mentiunilor in actele de stare civila- LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (**republicata**)cu privire la actele de stare civila
 • promovare din consilier, grad profesional asistent in consilier, grad profesio nal principal – compartiment financiar si resurse umane .

Bibliografia obligatorie pentru sustinerea examenului de promovare consilier in grad principal :

 1. Constitutia Romaniei – republicata;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul   Administrativ, cu   modificarile   s1 co mpletarile ulterioare ;
 3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile i completarile

ulterio are;

 • H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile i completarile ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile i

completarile ulterioare;

 • O.U.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile

i completarile ulterioare;

 • Legea 215/2001,republicata ,privin d administratia publica locala ,cu modi:ficarile i completarile ulterioare;
 • Legea 188/1999 ,republicat a ,privindStatutul functionarilor publici, cu modi ficarile i completarile ulterioare;
 • Legea nr.7/2004,repub licat a ,privindCodul de conduita a functionarilor publici;
 • Legea 273/2006 ,privi nd finantele publice locale,cu modoficarile   i comple tarile ulterioare;
 • Ordinul nr.244/2010,pentru aprobarea metodologiei de aplicare a prevederilor ait. 14 alin(7),alea rt.57 alin(2) i ale art.76 alin(l) lit. e) din Legea 273/2006,privind finantele publice loc ale;
 • Legea nr.22/1969 ,privind angajarea gestionarilor,constituirea de garantii i raspunderea1n legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste,cu modificarile i co mpletarile ulterioare;
 • Legea 82/199 l (r4) contabilitatii cu modificarile   i completarile ulterioare;
 • Ordonanta Guvernului nr.119/1999,republicata,privind controlul intern i controlul financiar preventiv, cu modificarile i completarile ulterioare;
 • Ordonanta Guvernului 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor ;
 1. promovare din consilier, grad profesional asistent in consilier, grad profesiona l principal – compartiment achizitii publice .

Bibliografia obligatorie pentru sustinerea examenului de promovare consilier in grad principal :

 1. Constitutia Romaniei – republicata;
  1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile s1 completa rile ulte rio a re ;
  1. Legea 7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici cu modificarile si completa rile ulterioare;
 2. Legea 188/ 1999 pri vind statutu l functionari lo r publici cu modificarile si

completarile ulte rio are;

 • Constitutia Romanie i;
 • Legea. nr.98/201 6 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare
 • H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Nom1elor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului­ cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizit iile publice, cu modificarile si completarile ulterio are
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/2006 privind functia de verificare a

aspecte lor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu rnodificar ile i completarile ulterioare ;

 • Hotararea de Guvern nr. 921/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgent a a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedura le aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu rnodi fica rile i completarile ulterioare;
 • LEGE Nr. 101 /2016  p rivind remediile $i caile de atac in materie de atribuire a contractelo r de achi z it ie pu blica, a contractelor sectoriale i a contractelor de concesiune de lucrari i co nces iu ne de servicii, precum i pentru organizarea i functionare a Consiliului National d e Solutionare a Contestatiilor
 • Ordinul ANRMAP nr.509/201 1 privind formularea criteriilor de calificare i selectie;
 • REGUL A MENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2016/7 AL

COMISIEI din 5 ianuarie 2016 de stabilire a forrnularului standard pentru documentul european de achizit ie unic.

 1. Ghidul privind ,,Strategia de contractare”-ANAP-www.ANAP.ro

PROGRAM CU PUBLICUL

Luni - Joi | 07:15 - 15:30

Vineri  | 07:15 - 14:30

PLATA IMPOZITELOR ONLINE