30.2 C
Şimnicu de Sus
13 iunie 2024

STARE CIVILĂ – CĂSĂTORIE

Starea civila – Înregistrarea căsătoriei

Vârsta legală pentru a se putea căsători este de 18 ani.

Prin excepţie, pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători.

Procedura înregistrării căsătoriei

Căsătoria se încheie de către ofițerul de stare civilă la sediul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, al primăriei în a cărei rază de competență teritorială își are domiciliul ori reședința unul dintre viitorii soți sau, după caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primarul unității administrativ- teritoriale respective .

Declarația de căsătorie se face personal de către viitorii soți, în scris, la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la primăria competentă, misiunea diplomatică ori oficiul consular unde urmează a se încheia căsătoria. În declarația de căsătorie, viitorii soți vor arăta că nu există niciun impediment legal la căsătorie și vor menționa numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei, precum și regimul matrimonial ales.

În cazul în care unul dintre viitorii soți nu se află în unitatea administrativ-teritorială unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declarația de căsătorie la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află domiciliul sau resedinta, care o va transmite, în termen de

48 de ore, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unității administrativ-teritoriale unde urmează a se încheia căsătoria.

Termenul legal în care se poate încheia căsătoria este de 10 zile de la afisareadeclaraţiei de căsătorie.

In acest termen se cuprind atât data afisariideclaratiei de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

Acte necesare – pentru cetăţenii români

Odată cu declarația de căsătorie viitorii soți prezintă următoarele acte:

Actele de identitate (buletinele/cărţile de identitate) in original si in copie ; Certificatele de naştere in original si in copie ;

Certificatul medical privind starea sănătății, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului.

Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii și trebuie să cuprindă mențiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători.

Certificatele medicale emise de instituții medicale în străinătate pentru uzul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României trebuie să conțină toate rubricile și să fie însoțite de traducerea în limba română legalizată, cu apostilă sau supralegalizare, după caz;

Documente, în original și în copii, traduse și legalizate ori certificate de ofițerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

Aceste documente pot fi:

Certificatul de despărțenie sau de divorț, eliberat în perioada 1951–1960; Certificatul de naștere sau de căsătorie, cu mențiunea de desfacere a căsătoriei;

Sentința de divorț rămasă definitivă și irevocabilă; pentru divorțul pronunțat în intervalul 8 octombrie 1966–31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte mențiunea că a fost înscrisă în actul de căsătorie în termen de două luni de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Dovada încetării căsătoriei anterioare se poate face si cu certificatul de deces al fostului soț

Căsătoria dintre un cetăţean român şi un cetăţean străin Acte necesare:

certificatele de naştere (al cetăţeanului român şi al celui străin – apostilat în ţara din care provine (după caz), tradus şi legalizat în România;

actele de identitate (cartea de identitate- pentru cetăţeanul român şi paşaportul/ cartea de identitate- pentru cetăţenii U.E.);

certificatul medical prenupţial, pentru ambii soţi, eliberat de medicul de familie al cetăţeanului român; dacă viitorii soţi nu se află la prima lor căsătorie, dovada desfacerii/încetării căsătoriei anterioare

(sentinţă de divorţ – definitivă şi irevocabilă, apostillată în ţara din care provine (după caz) însotita de traducerea in limba romana, legalizata -în cazul cetăţeanului străin/ certificatul de deces);

dosar tip (declaraţia de căsătorie);

Ofițerul de stare civilă poate încheia căsătoria între cetățeni străini sau între aceștia și cetățeni români numai dacă, pe lângă actele prevăzute mai sus, viitorii soți cetățeni străini prezintă dovezi eliberate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale țărilor ai căror cetățeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile de fond, cerute de legea lor națională, pentru încheierea căsătoriei.

Cetățenii statelor cu care România a încheiat tratate/convenții/acorduri de asistență juridică în materie civilă sau de drept al familiei, precum și cetățenii statelor care nu au misiune diplomatică acreditată în România fac dovada îndeplinirii condițiilor de fond cerute de legea lor națională pentru încheierea căsătoriei, cu documente justificative eliberate de autoritățile competente ale statului de cetățenie.

Documentele prevăzute mai sus trebuie să fie însoțite de declarații notariale ale viitorilor soți din care să rezulte că îndeplinesc condițiile necesare încheierii căsătoriei în România

Căsătoria minorilor care au implinit 16 ani – cerinţe speciale

În situația încheierii căsătoriei în cazul existenței unor impedimente rezultate din condițiile de vârstă, minorul care dorește să se căsătorească formuleaza o cerere la D.G.A.S.P.C. de la locul de domiciliu în vederea obținerii autorizării prevăzute la art. 4 alin. (2) din Codul familiei.

Cererea trebuie să fie însoțită de :

certificatul de naștere in copie legalizată sau certificată de ofițerul de stare civilă, ancheta socială întocmită de autoritatea tutelară de la domiciliul solicitantului, avizul dat de medic.

Avizul medical trebuie să fie prealabil încuviințării părinților ori, după caz, a tutorelui și autorizării D.G.A.S.P.C..Avizul medical nu înlătură prezentarea certificatelor medicale privind starea sănătății prevăzute de dispozitiile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Încuviințarea căsătoriei minorilor de către părinți ori, după caz, de către tutore se face printr-o declarație dată la S.P.C.L.E.P. sau primăria competentă odată cu declarația de căsătorie.

Dacă părinții ori, după caz, tutorele locuiesc/locuiește în altă localitate decât cea în care se încheie căsătoria, încuviințarea se dă la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din localitatea de domiciliu a acestora, care o înaintează de îndată la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei competente pentru încheierea căsătoriei ori se poate prezenta o declarație pe proprie răspundere, autentificată, din care să rezulte că părintele este de acord cu încheierea căsătoriei de către copilul său minor, care a împlinit vârsta de 16 ani.

În situația în care numai unul dintre părinți încuviințează căsătoria minorului, iar celălalt refuză, instanța judecătorească decide ținând seama de interesul superior al copilului.

În cazul în care părinții sunt divorțați, pentru încheierea căsătoriei este necesar consimțământul ambilor

părinți.

Numele de familie al soţilor

Odată cu depunerea declaraţiei viitorii soţi declară în faţa ofiţerului de stare civilă numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte.

Potrivit prevederilor din Codul Civil, soţii au următoarele posibilități oferite de lege:

Să păstreze fiecare numele pe care l-au avut înainte de căsătorie (Ex. soţul Ionescu – soţia Popescu); Să ia numele unuia sau altuia dintre soţi (Ex. ambii soţi Ionescu/ sau ambii soţi Popescu);

Să poarte numele lor reunite (Ex. ambii soţi fie Ionescu – Popescu, fie Popescu – Ionescu);

Un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.

În termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-j) din Ordonanța de urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite serviciului public comunitar de evidență a persoanelor eliberarea unei noi cărți de identitate

Nu este permis ca : Ambii soţi sau unul dintre ei să aleagă un nume pe care nici unul dintre ei nu l-au purtat anterior casatoriei.

Publicatii de Casatorie

Publicitatea declaraţiei de căsătorie Reglementare

CODUL CIVIL – ART. 283

În aceeaşi zi cu primirea declaraţiei de căsătorie, ofiţerul de stare civilă dispune publicarea acesteia, prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia unde urmează să se încheie căsătoria şi, după caz, la sediul primăriei unde celălalt soţ îşi are domiciliul sau reşedinţa.

Extrasul din declaraţia de căsătorie cuprinde, în mod obligatoriu: data afişării, datele de stare civilă ale viitorilor soţi şi, după caz, încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui, precum şi înştiinţarea că orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afişării.

Căsătoria se încheie după 10 zile de la afişarea declaraţiei de căsătorie, termen în care se cuprind atât data afişării, cât şi data încheierii căsătoriei.

Primarul comunei Simnicu de Sus poate să încuviinţeze, pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (3).

Publicaţiile căsătoriilor care urmează a fi încheiate în următoarele 11 zile,de către Compartimentul de Stare Civilă din cadrul Primăriei comunei Simnicu de Sus

Starea civila – Transcrierea sau inscrierea actelor de stare civila

Transcrierea sau inscrierea in registrele de stare civila române a faptelor şi actelor de stare civilă petrecute în străinătate, apartinandcetatenilor romani aflati in strainatate .

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.

Transcrierea/înscrierea actelor de stare civilă, procurate din străinătate, aparţinând cetăţenilor români, se efectuează la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale româniei, sau în ţară, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor.

Cetăţenii români AU OBLIGAŢIA ca în termen de 6 LUNI DE LA ÎNTOARCEREA ÎN ŢARĂ sau de la primirea din străinătate a certificatului, să ceară transcrierea acestor acte la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/Primăria locului de domiciliu (unde are/a avut domiciliul în ţară).

Transcrierea certificatelor de căsătorie emise in străinătate

Actele de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite în străinătate la autoritățile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în țară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.

În cazul transcrierii certificatului de căsătorie, cererea se adresează primarului unității administrativ- teritoriale de la domiciliul comun al soților, iar dacă soții au domicilii diferite în țară, la oricare dintre cele două primării pe raza cărora aceștia își au domiciliul.

Cererile privind cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România se transcriu cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului București și cu avizul prealabil al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București.

ACTE NECESARE TRANSCRIERII certificatului de căsătorie

Certificatul de căsătorie, eliberat de autorităţile din străinătate, original şi fotocopie.

APOSTILA (conform Convenţiei de la Haga), pentru actele provenite din ţările semnatare ale Convenţiei

– se aplică pe spatele certificatului sau reprezinta o anexă la certificat (aceasta se face în străinătate, de regulă la Prefectură sau o alta instituţie ).

documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga la care România a aderat, trebuie să aibă aplicată APOSTILA (se aplică pe spatele certificatului sau o anexă la certificat, în străinătate, de regulă la Prefectură sau Tribunal);

(lista statelor semnatare ale Conventiei de la Haga o puteţi regasi

documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate:

Regasiti aici lista tarilor cu care Romania a incheiat astfel de conventii.

– documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute mai sus, se supralegalizează în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992 (exemplu IORDANIA, ALGERIA)

Traducerea si legalizarea autentificata a certificatului de căsătorie, în România, la traducător autorizat, prezentata in original şi fotocopie.

Cartea de identitate a soţului/soţiei (cetăţean român), paşaport pentru soţul/soţia (cetăţean român cu domiciliul în străinătate (C.R.D.S.)/cetăţean străin), original şi fotocopie.

Certificatul de naştere al soţului/soţiei (cetăţean român), original şi fotocopie.

Fotocopie de pe certificatul de naştere al soţului/soţiei (cetăţean străin) , apostilat sau supralegalizat, după caz

Declaraţie dată în faţa notarului public, în România, în baza căreia se stabileşte ce nume vor purta soţii în România, dacă din certificatul de căsătorie, eliberat de autorităţile din străinătate nu reiese ce nume poartă soţul şi soţia în urma căsătoriei.

Declarație notarială din partea ambilor soți privind regimul matrimonial ales:

comunitate legală;

separația de bunuri;

comunitate convențională.

În cazul transcrierii certificatelor/extraselor de căsătorie eliberate de statele a căror legislaţie permite încheierea de către o persoană a mai multor căsătorii , soţul cetăţean străin trebuie să prezinte declaraţia notarială din care să rezulte că acesta nu mai are căsătorii anterioare nedesfăcute.

Transcrierea căsătoriei în actele de stare civilă române, este posibilă numai dacă pe marginea actului de naştere nu există inscrisă o alta mentiune de căsătorie ori dacă aceasta nu este desfăcută atât printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă cat si prin divort pe cale administrativa.

Cine poate solicita transcrierea certificatului de căsătorie?

PERSONAL– oricare dintre soţi, legitimat cu act de identitate valabil sau paşaport C.R.D.S., prezentând o dovadă a ultimului domiciliu, avut în România eliberata de Serviciul de Evidenţă a Persoanelor)

ÎMPUTERNICIT – prin procură specială,

întocmită de birou notarial din România – dacă unul dintre soţi se află în ţară

în străinătate – la misiuni diplomatice/oficii consulare ale României/ imputernicireavocatiala/birou notarial, apostilata sau supralegalizata, dupa caz, însoțită de traducerea efectuată de traducător autorizat .

Starea civila – Eliberarea, la cerere, a certificatelor de stare civilă – Certificate de Căsătorie (duplicate)

Certificatele de stare civilă se eliberează, la cerere, persoanei îndreptățite, personal sau prin împuternicit cu procură specială , autentificată conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea 119/1996 republicată,cu modificările ulterioare, pe baza înregistrărilor și a mențiunilor înscrise în registrele de stare civilă.

Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare registrul de stare civilă sau de la domiciliul ori reședința solicitantului.

Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi

Certificatele de căsătorie se pot elibera şi altor persoane împuternicite, de către unul dintre soţi:

prin procură specială autentificată la notar (după caz – simplă/ cu apostilă/ supralegalizat– funcţie de ţara în care a fost întocmită);

pentru soţul supravieţuitor sau, în caz de divorţ, pentru motive întemeiate, se pot elibera certificate de căsătorie, cu menţiunea corespunzătoare de – încetare a căsătoriei prin decesul soţului/ desfacere a căsătoriei prin divorţ.

Cererile privind eliberarea certificatelor de stare civilă cetățenilor străini ale căror acte sau fapte de stare civilă s-au produs și s-au înregistrat în România, precum și ale cetățenilor români cu domiciliul ori cu reședința în străinătate se soluționează de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de primăria unității administrativ-teritoriale care păstrează registrele respective .

Persoanele care au domiciliul în alte localități decât cele în care sunt păstrate registrele de stare civilă și nu se pot deplasa personal pentru a obține certificatele de stare civilă pot depune cererea la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale în raza căreia își au domiciliul ori reședința, indicând unitatea administrativ-teritorială unde se găsește actul respectiv și datele de stare civilă, pentru identificarea acestuia.

În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, persoanei îndreptățite li se eliberează, la cerere, un nou certificat; cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie să cuprindă, în mod amănunțit, împrejurările în care acesta a fost pierdut, furat sau distrus, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 59 din HG 64 / 2011.

Condiţii:

Solicitantul trebuie să aibă asupra sa un ACT DE IDENTITATE – VALABIL, care poate fi:

Pentru cetăţenii români cu domiciliul în România:

buletinul / cartea de identitate/ cartea de identitate provizorie

În cazul cetăţenilor români cu domiciliul în ţară, când aceştia solicită eliberarea unui certificat de stare civilă şi nu au asupra lor un act de identitate – valabil, vor fi îndrumaţi ca, în prealabil, să se prezinte la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor (unde au avut ultimul domiciliu) pentru eliberarea unei cărţi de identitate provizorii, numai după aceea vor putea obţine eliberarea certificatului.

Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate:

paşaportul turistic sau titlu de călătorie.

Pentru cetăţenii străini:

paşaportul turistic (cu viză română – dacă este cazul).

actul de identitate cu care a intrat în România (pentru cetăţenii membri ai U.E.)

Persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate care au acte de stare civilă înregistrate la Craiova, pot solicita procurarea certificatelor astfel :

personal,

pe cale diplomatică (la Consulatul României din ţara în care trăiesc), prin împuternicit, cu procură specială.

PROGRAM CU PUBLICUL

Luni - Joi | 07:15 - 15:30

Vineri  | 07:15 - 14:30

PLATA IMPOZITELOR ONLINE