30.2 C
Şimnicu de Sus
13 iunie 2024

STAREA CIVILA – Înregistrarea divorțului pe cale administrativă

Înregistrarea divorțului pe cale administrativă

Ofițerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei, prin divorț pe cale administrativă, dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie sau adoptați.

Cererea de divorț pe cale administrativă se face în scris, se depune și se semnează personal de către ambii soți, în fața ofițerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 62 din Hotărârea nr. 64/2011.

În cererea de divorț fiecare dintre soți declară pe propria răspundere că:

este de acord cu desfacerea căsătoriei;

nu are copii minori cu celălalt soț, născuți din căsătorie sau adoptați împreună cu acesta;

nu este pus sub interdicție;

nu a mai solicitat altor autorități desfacerea căsătoriei, adresa ultimei locuințe comune;

numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceștia urmează să îl poarte după desfacerea căsătoriei.

La depunerea cererii de divorț, ofițerul de stare civilă delegat solicită soților următoarele documente :

certificatele de naștere și căsătorie ale soților, în original și în copie; documentele cu care se face dovada identității, în original și copie.

Documentele prevăzute mai sus trebuie însoțite și de o declarație dată în fața ofițerului de stare civilă, în situația în care ultima locuință comună declarată nu este aceeași cu domiciliul sau reședința ambilor soți înscris/ă în actele de identitate.

În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorț se face în prezența unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, încheindu-se în acest sens un proces-verbal, al cărui model este prezentat în Anexa nr. 63 din Hotărârea nr. 64 din 26/2011.

Dovada identității se poate face de către soți cu unul dintre următoarele documente:

pentru cetățenii români – cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, pașaport în termenul de valabilitate atât la momentul depunerii cererii, cât și la data eliberării certificatului de divorț;

pentru cetățenii Uniunii Europene sau ai Spațiului Economic European – documentul de identitate sau pașaportul emis de statul aparținător;

pentru apatrizi – pașaport emis în baza Convenției privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoțit de permisul de ședere temporar sau permanent, după caz;

pentru cetățenii străini din statele terțe – pașaportul emis de statul ai cărui cetățeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii, cât și la data eliberării certificatului de divorț;

pentru cetățenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecție în România – documentul de călătorie emis în baza Convenției de la Geneva din 1951 sau, după caz, documentul de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidiară – protecție umanitară condiționată;

pentru cetățenii străini solicitanți de azil în România – pașaportul emis de statul ai cărui cetățeni sunt, însoțit de documentul temporar de identitate.

Termene şi Taxe

Ofițerul de stare civilă delegat înregistrează cererea de divorț în ziua în care a fost primită și acordă soților un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.

La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofițerul de stare civilă delegat verifică dacă soții stăruie să divorțeze și dacă, în acest sens, consimțământul lor este liber și neviciat, solicitând soților o declarație, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 64 din HG 64 / 2011 .

În situația în care ambii soți sau numai unul dintre aceștia înțeleg/înțelege să renunțe la divorț, completează o declarație, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 65 din HG 64 / 2011 .

Dacă soții nu se prezintă împreună, după termenul prevăzut mai sus, dosarul de divorț se clasează, prin întocmirea unui referat, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 66 din HG 64 / 2011 .

Pentru divorţul prin acordul părţilor, a fost instituită, prin H.C.L. Nr.485/2017 o taxă specială în cuantum de 500 lei care se plăteşte la casieria instituţiei .

Renunţarea de către ambii soţi sau numai de către unul dintre aceştia la divorţ, NU atrage după sine şi restituirea taxei speciale menţionată mai sus.

PROGRAM CU PUBLICUL

Luni - Joi | 07:15 - 15:30

Vineri  | 07:15 - 14:30

PLATA IMPOZITELOR ONLINE